Obchodní podmínky

 

Všeobecné podmínky služby Solidpixels

 

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné podmínky služby Solidpixels (dále jen „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Objednatelem při poskytování a užívání služby Solidpixels. Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

 

2. Definice pojmů

2.1. Poskytovatelem je obchodní společnost Breezy s.r.o., se sídlem Plzeňská 157/98, Košíře, 150 00 Praha 5, IČ 27733823, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163153 (dále jen „Poskytovatel“). Kontakt: +420 606 084 110 nebo podpora@solidpixels.cz.

2.2. Objednatelem je jakákoliv osoba, fyzická či právnická, která v souladu s těmito Podmínkami užívá službu Solidpixels (dále jen „Objednatel“). Ustanovení těchto Podmínek, stanovící povinnosti Objednateli při užívání Služby, se přiměřeně uplatní i na jakoukoliv jinou osobu, které Objednatel umožní Službu užívat. 

2.3. Službou, která je poskytována, je software s názvem Solidpixels, který slouží pro vytvoření a správu webových stránek Objednatele na serverech Poskytovatele a/nebo zprostředkování registrace a registraci doménových jmen druhé úrovně v síti internet v centrálních registrech doménových jmen a/nebo poskytování doplňkových služeb Poskytovatele  (dále jen jako „služba Solidpixels " nebo „Služba"). Služba Solidpixels je určena především pro sdílení inspirativního a hodnotného obsahu, který pozvedá smysl a ducha autora stejně jako jeho čtenářů.

2.4. Služba Solidpixels je poskytována ve dvou variantách, a to Osobní web a Firemní web. Varianta Osobní web slouží k tvorbě osobních stránek a obsahuje s tím související funkce. Varianta Firemní web slouží k tvorbě stránek pro firmy a živnostníky a obsahuje s tím související funkce. Podrobný popis všech variant služby Solidpixels je dostupný na internetových stránkách www.solidpixels.cz.

2.5. Web na míru je možnost Objednatele využít nad rámec standardní Služby další doplňkové služby ze strany Poskytovatele. Tyto doplňkové služby si Objednatel objednává zvlášť a jejich poskytování se řídí smluvními podmínkami dohodnutými mezi Objednatelem a Poskytovatelem nad rámec těchto Podmínek.  

2.6. Internetové stránky Poskytovatele jsou www.solidpixels.cz

 

3. Registrace a uzavření smlouvy

3.1. Pro užívání Služby je nezbytné provedení Registrace vyplněním Registračního formuláře. 

3.2. Registrační formulář. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře, nacházejícího se na stránkách www.solidpixels.cz, kde je zároveň popsán registrační proces. 

3.3. Registrační údaje. Při Registraci je Objednatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označené za povinné (dále jen „Povinné osobní údaje“). Bez poskytnutí Povinných osobních údajů není možné dokončit registraci a užívat Službu. Poskytovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služby změnit rozsah Povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Objednatelovi. Ostatní údaje poskytuje Objednatel dobrovolně. Poskytnuté údaje může Objednatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Objednatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

3.4. V případě, že registraci za Objednatele provádí jiná osoba, tato prohlašuje, že je k takovémuto jednání za Objednatele zmocněna a pověřena; v opačném případě odpovídá za újmu, která Poskytovateli neoprávněnou registrací vznikne.

3.5. Souhlas s Podmínkami. Před dokončením Registrace je Objednatel povinen seznámit se těmito Podmínkami. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení Registrace a užívání Služby. Souhlas Objednatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s všeobecnými podmínkami“, které je umístěno v registračním formuláři.

3.6. Vznik smluvního vztahu. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Poskytovatel akceptuje Registraci zaslanou Objednatelem. Poskytovatel zašle na adresu elektronické pošty určené Objednatelem (dále jen „elektronická adresa Objednatele") potvrzení. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením Registrace Objednatel vyslovuje souhlas s těmito Podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená.

3.7. Uživatelský účet: Po provedení Registrace zprovozní Poskytovatel Objednateli jeho uživatelský účet. Přístup Objednatele k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat informace nezbytné k přístupu do jeho uživatelského účtu v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám, přičemž bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti Objednatele. Poskytovatel může Objednateli zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Objednatel poruší své povinnosti stanovené těmito Podmínkami. Uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu a další případy uvedené těmito Podmínkami.

 

4. Vznik, trvání a ukončení Smlouvy

4.1. Smlouvu je možné uzavřít elektronicky prostřednictvím webového formuláře dostupného na internetových stránkách Poskytovatele. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem její akceptace smluvními stranami, tj. potvrzením webového registračního formuláře Poskytovatelem. Poskytovatel si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu, a to zejména s těmi osobami, které dříve Smlouvu porušily.

4.2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce jednoho roku. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna nejpozději 5 kalendářních dní před uplynutím doby určité druhé smluvní straně sdělit, že trvá na ukončení Smlouvy uplynutím doby, na kterou byla sjednána, čímž vylučuje její automatické prodloužení. Objednatel je povinen toto sdělení učinit přestřednictvím emailu na adresu podpora@solidpxiles.cz. V případě, že Objednatel nesdělí Poskytovateli svojí volbu nepokračovat dále ve Smlouvě, projevuje tím vážnou, určitou a srozumitelnou vůli, že souhlasí s automatickým prodloužením Smlouvy o dobu určitou, na kterou byla původně uzavřena (např. o měsíc, o rok a pod.), za podmínek, za kterých ji uzavíral. Uhrazení poplatku za službu proběhne automatickým stržením z platební karty zadané Objednatelem při první objednávce. Pokud od posledního prodloužení uplynulo více než 6 měsíců, Poskytovatel o této automatické platbě Objednatele upozorní emailem nejméně 7 dní předem; Smlouva může být takto prodloužena i opakovaně.

4.3. Poskytovatel může vypovědět Smlouvu s okamžitou účinností, tj. dnem doručení výpovědi Objednateli:

 • 4.3.1. v případě opakovaného nebo závažného neplnění smluvních podmínek ze strany Objednatele;
 • 4.3.2. při prodlení Objednatele s uhrazením ceny za Službu delším než 2 měsíce;
 • 4.3.3. v případě existence důvodného podezření, že Objednatel zneužívá síť elektronických komunikací nebo užívá Službu v rozporu se závaznými právními předpisy nebo v rozporu s dobrými mravy, zejména podporuje nebo umožňuje jakékoliv nelegální činnosti, nebo se do nich zapojuje, zasahuje do Služeb poskytovaných jiným Objednatelům, do sítě Poskytovatele nebo do jiných sítí, nebo provozuje obtěžující činnost jako je rozesíláním spamů a podobně;
 • 4.3.4. při zřizování nebo změně Služby se zjistí, že Službu nelze z objektivních příčin (technických důvodů) zřídit nebo při zřízení Služby, provádění změny Služby nebo při odstraňování poruch Objednatel neposkytuje dostatečnou součinnost Poskytovateli v souladu se Smlouvou nebo se při poskytování Služby zjistí, že Službu není možné řádně v souladu se Smlouvou poskytovat;
 • 4.3.5. v případě, že mu toto bude uloženo závazným rozhodnutím orgánu veřejné moci.

4.4. V případě, že dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli ukončovací poplatek ve výši dosud neuhrazeného poplatku za služby v počtu měsíců zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy, případně další poplatky stanovené v Ceníku.

4.5. Vypovězením Smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklá před ukončením smluvního vztahu, zejména právo Poskytovatele na řádné uhrazení částek vyúčtovaných za poskytnutou Službu, smluvních pokut, případného úroku z prodlení a nároku z náhrady škody způsobené Poskytovateli Objednatelem a povinnost Objednatele dlužné částky řádně uhradit. Obnovení Služby po jejím ukončení je možné, a to po vzájemné dohodě Objednatele a Poskytovatele.

4.6. Poskytovatel umožní Objednateli po dobu 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy bezplatné užívání Služby za účelem jejího vyzkoušení (zkušební verze). Tato zkušební doba se nezapočítává do doby určité trvání Smlouvy. V případě, že po uplynutí doby určité Objednatel nevyužije možnost přejít na placené užívání Služby, je Poskytovatel oprávněn po uplynutí posledního dne zkušební doby znemožnit Objednateli další užívání Služby; Smlouva zaniká dvacátým dnem po uplynutí zkušební doby, pokud se strany nedohodnou jinak. Tímto není dotčena případná dohoda stran o pozdější obnově uživatelského účtu a uzavření nové smlouvy na užívání Služby.

4.7. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel po zániku Smlouvy zastaví poskytování Služeb a zruší uživatelský účet Objednatele.

4.8. V případě Objednatelů, kteří jsou považování za spotřebitele ve smyslu § 1751 občanského zákoníku, těmto Objednatelům přísluší rovněž práva podle § 1810 a násl. občanského zákoníku.

4.9. Od Smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředku komunikace na dálku má Objednatel – spotřebitel právo dle ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku ve lhůtě 14 dnů odstoupit, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy začíná běžet uzavřením Smlouvy. Nedílnou součástí těchto Podmínek je poučení o možnosti odstoupení od Smlouvy, ze kterého získá spotřebitel další informace o jeho právech v souvislosti s odstoupením od Smlouvy.

4.10. Začne-li Poskytovatel dle Smlouvy poskytovat Objednateli služby ve lhůtě pro odstoupení, činí tak na základě výslovné žádosti Objednatele a Objednatel s tímto uzavřením Smlouvy vyslovuje souhlas. Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy a poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti Objednatele učiněného při uzavření Smlouvy začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradí Objednatel Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

 

5. Platební podmínky a sankce

5.1. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatelem poskytovaná Služba je placená (vyjma zkušební doby). Uhrazení sjednaných cen a poplatků je podmínkou pro užívány Služby Objednatelem a do úplného zaplacení není Poskytovatel povinen Službu Objednateli poskytovat.

5.2. Výše cen a poplatků za užívání Služeb je stanovena aktuálním Ceníkem zveřejněným na internetových stránkách Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn změnit výše poplatků změnou Ceníku. Tuto změnu je povinen oznámit Objednateli minimálně 30 dnů přede dnem nabytí účinnosti nového Ceníku, a to oznámením na svých webových stránkách nebo odesláním e-mailu Objednateli. V případě, že Objednatel nesouhlasí se změnou Ceníku, je oprávněn vypovědět Smlouvu; výpovědní lhůta v tomto případě činí 1 měsíc ode dne doručení výpovědi Poskytovateli. Tuto skutečnost je povinen oznámit Poskytovateli písemně nejméně 10 dní přede dnem nabytí účinnosti nového Ceníku, v opačném případě se má za to, že změnu Ceníku akceptuje.

5.3. Poskytovatel bude Objednateli vyúčtovávat sjednanou cenu za oprávnění užívat Službu dopředu ve formě předplatného, a to buďto na dobu jednoho měsíce (měsíční platba) nebo na dobu jednoho roku (roční platba). Délku předplatného si určí Objednatel při provedení Registrace.

5.4. Veškeré platby předpokládané těmito Podmínkami budou realizovány bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet Poskytovatele s uvedením příslušného variabilního symbolu, nebo bezhotovostně platební kartou. Veškeré zálohové faktury a daňové doklady  bude Poskytovatel Objednateli zasílat e-mailem. Všechny faktury jsou splatné do 10 kalendářních dnů po datu jejich vystavení, přičemž platba bude považována za uhrazenou po připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele.

5.5. V případě prodlení Objednatele s úhradou platby Poskytovatel Objednatele na prodlení s platbou upozorní, a to písemně nebo elektronicky, a stanoví mu náhradní lhůtu plnění, která nesmí být kratší než 10 dní ode dne doručení upozornění. Po marném uplynutí náhradní lhůty je Poskytovatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, přičemž prodlení se počítá ode dne původního data splatnosti. Zároveň je Poskytovatel oprávněn omezit Objednateli rozsah poskytované Služby. O těchto skutečnostech Poskytovatel Objednatele písemně nebo elektronicky informuje společně s opětovnou výzvou k úhradě dlužné částky, smluvní pokuty, a výstrahou před ukončením poskytování Služby v případě pokračování v prodlení s hrazením dlužných částek.

5.6. V případě prodlení s uhrazením ceny za poskytované Služby delším než 2 měsíce je Poskytoval oprávněn vypovědět Smlouvu s okamžitou účinností a ukončit poskytování Služby, zrušit uživatelský účet Objednatele a dále odstranit data Objednatele uložené na serveru Poskytovatele.

5.7. Poskytovatel je oprávněn započítat své pohledávky vůči Objednateli oproti jakýmkoli pohledávkám Objednatele za Poskytovatelem. Objednatel je oprávněn vůči Poskytovateli jednostranně započíst pouze své pravomocně přiznané pohledávky. Jiné pohledávky je Objednatel oprávněn započíst pouze na základě předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

5.8. V souvislosti s dodáním Služby neúčtuje Poskytovatel žádné náklady, pokud není výslovně s Objednatelem dohodnuto jinak.

 

6. Práva a povinnosti stran

6.1. Objednatel je oprávněn užívat Službu pouze při zachování povinností stanovených těmito Podmínkami. 

6.2. Objednatel prohlašuje a zaručuje, že:

 • 6.2.1. jeho svéprávnost nebyla a není omezena v rozsahu znemožňujícím mu uzavření Smlouvy a vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a užívání Služby;
 • 6.2.2. veškeré údaje, které o sobě při Registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;
 • 6.2.3. používáním Služby ze strany Objednatele za podmínek uvedených v těchto Podmínkách nedojde k porušení platných právních předpisů;
 • 6.2.4. se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

6.3. Objednatel, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, se zavazuje, že: 

 • 6.3.1. neprovede Registraci, pokud by jejím provedením ze strany Objednatele došlo k porušení platných právních předpisů;
 • 6.3.2. nebude používat Službu, pokud by jejich použitím ze strany Objednatele došlo k porušení platných právních předpisů;
 • 6.3.3. bude používat Službu pouze k účelu, k němuž je určena, a nebude Službu zneužívat k nelegálním aktivitám;
 • 6.3.4. bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele neumožní užití Služby třetím osobám; v případě, že Objednatel poruší tuto povinnost a třetí osoba způsobí Poskytovateli škodu, zavazuje se Objednatel tuto škodu Poskytovateli nahradit;
 • 6.3.5. pro přístup ke Službě nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté Poskytovatelem; 
 • 6.3.6. zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Objednatele a pro přístup ke Službě a do uživatelského účtu, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě, a pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli; 
 •  
 • 6.3.7. řádně a včas platit cenu za poskytovanou Službu.

6.4. Objednatel nesmí:

 • 6.4.1. činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě);
 • 6.4.2. užívat uživatelský účet a Službu způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání Služeb další Objednatele či Poskytovatele; Objednatel zejména nesmí Službu využívat tím způsobem, který by mohl vést k přetížení internetu nebo datové sítě Poskytovatele, mající za následek snížení rychlosti přenosu dat nebo částečný nebo úplný výpadek těchto sítí; internetové stránky Poskytovatele, uživatelský účet a Služby je možné využívat jen v souladu s jejich určením a v rozsahu, který je smluvený a který není na úkor práv ostatních uživatelů;
 • 6.4.3. v souvislosti s užíváním Služeb se dopouštět protiprávního či neetického jednání či využívat Služby k činnostem, které jsou v rozporu s dobrými mravy; 
 • 6.4.4. v souvislosti se Službou ukládat data a informace nebo umožnit přenos dat a informací, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob, porušuje právní normy směřujících k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků nebo které porušuje právní normy upravující nakládání s pornografickými materiály;
 • 6.4.5. Službu používat k rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení (spamu) nebo nevyžádaných sdělení obecně;
 • 6.4.6. šířit v rámci Služby šířit počítačové viry;
 • 6.4.7. v rámci Služby umísťovat informace, které poškozují dobré jméno či oprávněné zájmy Poskytovatele.

6.5. Poskytovatel je oprávněn: 

 • 6.5.1. požadovat po zájemci o uzavření Smlouvy doložení údajů nezbytných pro uzavření Smlouvy;
 • 6.5.2. měnit tyto Podmínky, Ceník, technickou specifikaci Služby, a to v celém jejich rozsahu;
 • 6.5.3. při porušení těchto podmínek s okamžitou účinností znemožnit či omezit Objednateli užívat Službu;
 • 6.5.4. Objednateli dočasně, a to v nejnutnějším rozsahu, omezit užívání Služby, hrozí-li škoda Poskytovateli, Objednateli či třetí osobě, zejména v důsledku nelegálních aktivit třetích osob, hackerů apod., a pokud nelze-li vzniku této škody zabránit jinak;
 • 6.5.5. nezřídit Službu nebo nerealizovat změnu Služby požadovanou Objednatelem v případech, kdy Objednatel úmyslně uvedl nesprávné osobní nebo identifikační údaje nebo soustavně opožděně platí nebo soustavně neplatí vyúčtovanou cenu za Službu nebo opakovaně porušuje smluvní podmínky;
 • 6.5.6. použít údaje o Objednateli a jeho webových stránkách v nezbytném rozsahu pro potřeby reference;
 • 6.5.7. monitorovat obsah informací ukládaných Objednatelem v souvislosti s webhostingovou službou (včetně obsahu jednotlivých databází) a monitorovat počet a datový objem zpráv elektronické pošty zasílaných v souvislosti se Službou;
 • 6.5.8. poskytování Služby zajišťovat také prostřednictvím třetích osob;
 • 6.5.9. v případě ukončení Smlouvy odstranit veškerá data Objednatele umístěná na serverech Poskytovatele.

6.6. Poskytovatel se zavazuje: 

 • 6.6.1. za sjednanou cenu poskytovat Objednateli Službu za podmínek v rozsahu sjednaných Smlouvou a těmito Podmínkami;
 • 6.6.2. umožnit Objednateli seznámit se s platným zněním Podmínek, popisem Služby a Ceníkem;
 • 6.6.3. informovat Objednatele o podstatných změnách Smlouvy, Podmínek, Ceníku a popisu Služby;
 • 6.6.4. odstranit vzniklé závady v poskytování Služby, které jsou na straně Poskytovatele;
 • 6.6.5. udržovat své technické zařízení a technickou infrastrukturu elektronických komunikací v takovém technickém a provozním stavu, aby byla Služba poskytována v souladu s podmínkami a parametry uvedenými ve Smlouvě a v příslušných právních předpisech;
 • 6.6.6. informovat Objednatele o veškerých omezeních, přerušeních, změnách nebo nepravidelnostech s poskytování Služby, které jsou Poskytovateli v dostatečném předstihu známy.

6.7. Objednatel prohlašuje, že si je vědom toho, že v rámci poskytování Služby či jiného plnění dle Smlouvy může obdržet informace, které jsou považovány za důvěrné. Za důvěrné se považují zejména veškeré informace ohledně software sloužícího k provozu Služby. Objednatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací a dále se zavazuje zajistit zachovávání mlčenlivosti ohledně důvěrných informací také ze strany svých zaměstnanců, pracovníků, zmocněnců, statutárních orgánů, dalších osob, které budou mít k důvěrným informacím přístup. Objednatel nesmí bez písemného souhlasu Poskytovatele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby. Ustanovení tohoto článku nejsou dotčena ukončením Smlouvy.

6.8. Poskytovatel se zavazuje nepravidelně a dle svého uvážení provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality Služby. V souvislosti s plněním této své povinnosti může Poskytovatel provádět plánované odstávky těchto služeb za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či upgrade software na serveru (dále jen „odstávka služeb"). V případě plánované odstávky služeb oznámí Poskytovatel tuto odstávku nejméně deset hodin před započetím odstávky Služby. Provozovatel si dále vyhrazuje právo provoz Služby omezit pro opravy a upgrady.

6.9. V případě, že není výslovně dohodnuto jinak, Poskytovatel Objednateli neposkytuje ani negarantuje žádné další služby jako je SEO, umístění ve vyhledávačích apod., stejně jako negarantuje a neodpovídá za úspěšnost či samotnou realizaci reklamních kampaní Objednatele.

6.10. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv problémy spojené s doménou Objednatele, zejména pak za následky spojené s případnou expirací domény, zablokování domény z důvodu neplacení souvisejících poplatků či jiné následky způsobené nečinností Objednatele jako vlastníka domény. Stejně tak Poskytovatel neodpovídá za nefunkční webové stránky, pokud je důvodem této nefunkčnosti problém s doménou. V případě, že Poskytovatel poskytne Objednateli služby související s registrací domény, bere Objednatel na vědomí, že vlastníkem domény a osobou s ní výlučně disponující je Objednatel, který je i povinen vykonávat veškeré úkony se správou a udržováním domény související.

 

7. Práva z vadného plnění, reklamace

7.1.  Práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Poskytovatel je povinen poskytovat Službu v souladu s touto Smlouvou, a to bez vad s dohodnutými vlastnostmi.

7.3. Objednatel je povinen vytknout vadu Služby bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit, a to buďto označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Objednatel je oprávněn práva z vadného plnění uplatnit u Poskytovatele e-mailem na adrese podpora@solidpixels.cz. V rámci reklamace je Objednatel povinen uvést identifikaci Objednatele, číslo objednávky a doménu webu. Objednatel není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění, pokud nejsou splněny zákonné náležitosti.

7.4. Objednatel bude ohledně průběhu a následného vyřízení reklamace kontaktován Poskytovatelem e-mailem.

7.5. V případě Objednatele – spotřebitele se uplatní po vyřízení reklamace zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy a zakládá Objednateli právo od Smlouvy odstoupit.

 

8. Odpovědnost za újmu

8.1. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese v souladu s ust. § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých službách informační společnosti"), odpovědnost za obsah informací ukládaných Objednatelem v souvislosti se Službou. Objednatel bere dále na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony Objednatele v souvislosti se Službou (porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě, autorských práv) a že Poskytovatel je případně povinen odstranit protiprávní informace uložené Objednatelem či jinými osobami v souvislosti se Službou, dozví-li se o jejich protiprávnosti.

8.2. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za nefunkčnost Služby způsobené výpadky v dodávce elektrické energie, výpadky datové sítě housingového centra a jiné poruchy způsobené třetími osobami nebo zásahy vyšší moci. 

8.3. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel neodpovídá Objednateli za jakoukoliv újmu, která vznikne Objednateli, vyjma té, kterou Poskytovatel způsobí úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Objednatel zejména není odpovědný za újmu způsobenou Objednateli nebo třetí straně, nebo jejich újmu na jejich hardware, ke které došlo v přímé, nepřímé nebo náhodné souvislosti s použitím Služby, a to včetně skrze stažené materiály, nebo za újmu, která vznikla Objednateli nebo třetí straně jako důsledek nemožnosti používat Služby a/nebo internetové stránky Poskytovatele, ani za újmu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat. Poskytovatel není odpovědný za dostupnost a/nebo funkčnost jakékoli části, kterou poskytuje některá ze třetích stran a které jsou přístupné skrze internetové stránky Poskytovatele. V případě Objednatelů, kteří jsou slabší stranou v souladu s příslušnými právními předpisy, Poskytovatel odpovídá za újmu maximálně do výše odměny zaplacené Objednatelem Poskytovateli. 

8.4. Objednatel bere na vědomí, že může docházet k výpadkům Služby, k její dočasné nedostupnosti či k jejímu omezení, za což Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost. 

 

9. Duševní vlastnictví

9.1. Objednatel bere na vědomí, že služba Solidpixels, případně její části, jsou ze zákona chráněny, a to zejména autorským právem. Vykonatelem autorských majetkových práv k službě Solidpixels, resp. k jejím jednotlivým částem (včetně grafických šablon), je Poskytovatel. Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti internetových stránek Poskytovatele zůstávají za všech okolností ve vlastnictví Poskytovatele. Objednatel není oprávněn používat chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu máte svolení Poskytovatele. Povolení se vždy vztahuje pouze na způsob využití, který je popsán v Podmínkách. Objednatel není oprávněn kopírovat, reprodukovat či jinak distribuovat obsah internetových stránek Poskytovatele bez jeho souhlasu.  

9.2. Poskytovatel poskytuje Objednateli licenci ke službě Solidpixels, přičemž tato licence se poskytuje jako nevýhradní. Licence ke službě Solidpixels je poskytována bez územního omezení, avšak Objednatel je oprávněn užívat službu Solidpixels výhradně na serveru Poskytovatele. Licence je poskytnuta na dobu trvání Smlouvy a zaniká zároveň se zánikem Smlouvy samotné.  

9.3. Objednatel je oprávněn službu Solidpixels užít pouze k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy a v souladu s určením služby Solidpixels. Objednatel není oprávněn službu Solidpixels měnit ani do ní jinak zasahovat.

9.4. Objednatel nemůže poskytovat podlicence, tedy není oprávněn práva tvořící součást licence, ať zcela nebo zčásti, poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Objednatel nemůže práva a povinnosti z této licence postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

9.5. Užití jednotlivých grafických šablon, které jsou součástí služby Solidpixels, je možné jenom v rámci samotné Služby, přičemž Objednatel není oprávněn žádným způsobem tyto grafické šablony používat mimo rámec služby Solidpixels, zejména je kopírovat či jinak vyhotovovat jejich rozmnoženiny. 

 

10. Obchodních sdělení

10.1. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Službou na elektronickou adresu Objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele na elektronickou adresu Objednatele.

 

11. Ochrana osobních údajů a související právní vztahy

11.1. Osobními údaji se rozumí informace o Objednateli, na základě kterých lze Objednatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace a osobní údaje Objednatele, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě a genetický údaj, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci. V souladu s čl. 3.3. Podmínek vyžaduje Poskytovatel v rámci Registrace Povinné osobní údaje. Objednatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli další nepovinné údaje. Poskytovatel po Objednateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud Objednatel poskytne v rámci Služby jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.

11.2. Provedením Registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře) uděluje Zákazník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZoOÚ“) se zpracováním Osobních údajů poskytnutých dle těchto Podmínek Poskytovateli jako správci, za účelem identifikace Objednatele.

11.3. Souhlas Objednatele se zpracováním Osobních údajů je dobrovolný. Objednatel je oprávněn kdykoli po založení uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese Poskytovatele. Po odvolání souhlasu Poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje Objednatele byly z databáze Služby a z účtu Objednatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. V takovém případě se na Objednatele nebudou vztahovat ta ustanovení Smluvních podmínek, která jsou podmíněna poskytnutím souhlasu.

11.4. Objednatel má právo kdykoliv požádat Poskytovatele o informaci o zpracovávání svých Osobních údajů. V takovém případě Poskytovatel poskytne Objednateli informace v rozsahu stanoveném ZoOÚ. Pokud se Objednatel domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu se ZoOÚ, má právo požádat Poskytovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Objednatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

11.5. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Objednatelů pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování Služby podle těchto Podmínek) a pro statistické účely. Osobní údaje budou dále zpracovávány pro účely vedení údajů o Objednateli v centrálních registrech doménový jmen, pro účely jejich (veřejnému) zpřístupněním prostřednictvím internetu v centrálních registrech doménový jmen (od okamžiku registrace doménového jména), pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Objednateli a dále pro účely zřízení a vedení Objednatelova uživatelského účtu. 

11.6. Strany se zavazují nezveřejňovat a neposkytovat třetím stranám žádné obchodní informace a údaje, které získali v souvislosti s využíváním Služby a které by mohly poškodit některou ze smluvních stran.

11.7. Objednatel souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů jak Poskytovatelem, tak smluvními registrátory Poskytovatele a sdružením CZ.NIC za účelem registrace doménových jmen. Objednatel souhlasí s předáváním osobních údajů do zahraniční smluvním registrátorům Poskytovatele za účelem registrace doménových jmen. Zpracováním osobních údajů může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

11.8. Objednatel nese odpovědnost za správnost všech osobních údajů uváděných v žádosti o registraci, které se týkají osob uvedených v žádosti, a prohlašuje, že získal souhlas všech fyzických osob, jejichž osobní údaje mají být na základě žádosti o registraci vedeny v centrálním registru doménových jmen a zavazuje se takový souhlas získat i v případě změn takových osob nebo údajů o takových osobách. Objednatel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu jakékoli změny v osobních údajích, které Poskytovateli poskytl.

11.9. Objednatel prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a úplné a že byl poučen o tom, že se z jeho strany jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Poskytovatele. 

 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Poskytovatel je oprávněn změnit (vydat nové) Podmínky. Ke změně Podmínek může dojít v celém jejich rozsahu, zejména (nikoliv však výlučně) v ujednáních týkajících se práv a povinností stran, uzavření, trvání a ukončení smlouvy, zkušební doby a platebních podmínek.  Tuto změnu je povinen oznámit Objednateli na svých internetových stránkách nebo odesláním e-mailu Objednateli alespoň 30 dnů přede dnem účinnosti nových Podmínek. V případě, že Objednatel nesouhlasí s novým zněním Podmínek, které pro Objednatele představují jejich zhoršení, je oprávněn vypovědět Smlouvu, a to bez sankce a s výpovědní lhůtou 1 měsíc ode dne doručení výpovědi Poskytovateli. Tuto skutečnost je povinen oznámit poskytovateli písemně nejméně 10 dní přede dnem nabytí účinnosti nových Podmínek. Smluvní vztah se během výpovědní lhůty řídí Podmínkami v původním znění. V případě, že Objednatel v uvedené lhůtě smlouvu nevypoví, má se zato, že souhlasí s tím, aby se smlouva řídila novými Podmínkami ode dne jejich účinnosti. Aktuální znění Podmínek je vždy k dispozici na internetových stránkách Poskytovatele. Toto ustanovení platí přiměřeně i na změnu specifikace Služby, resp. jejích variant.

12.2. Bude-li některé ustanovení Podmínek či Smlouvy shledáno neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, zákonnost a vynutitelnost ostatních ustanovení Podmínek či Smlouvy. V případě rozporu mezi Smlouvou a těmito Podmínkami mají přednost ustanovení Smlouvy.

12.3. Objednatel prohlašuje, že se s těmito Podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí, a stejně tak, že se seznámil a souhlasí s příslušným Ceníkem Poskytovatele a specifikacemi Služby.

12.4. Objednatel určí svou kontaktní e-mailovou adresu. Pokud Objednatel neoznámí Poskytovateli změnu e-mailové adresy, má se za to, že bylo doručeno řádně, bylo-li doručeno na naposledy evidovanou e-mailovou adresu Objednatele.

12.5. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude probíhat přednostně elektronicky prostřednictvím e-mailu. Kontaktní e-mailovou adresou Poskytovatele je info@solidpixels.cz.

12.6. Písemnosti Poskytovatele, které jsou doručovány prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jsou zasílány na adresu bydliště/místa podnikání/sídla Objednatele, která je uvedena ve Smlouvě, nebo na jinou adresu, kterou si Objednatel k tomuto účelu zvolí. 

12.7. Objednatel se zavazuje informovat Poskytovatele o změně svých identifikačních údajů, zejména o změně názvu, jména, sídla, bydliště či korespondenčních údajů, a to písemným nebo elektronickým oznámením doručeným Poskytovateli nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy změny nastaly.

12.8. Smlouva se řídí těmito obchodními podmínkami a právními předpisy ČR a veškeré spory mezi smluvními stranami náleží do výhradní pravomoci soudů a orgánů v ČR. Smlouva je uzavírána v češtině. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě.

12.9. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Objednatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.10. Tyto Podmínky jsou účinné od 15. 7. 2017.

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy najdete zde.